Dit is de basis van onze samenwerking. Neem het goed door.

Artikel 1 – Definities.
In de tekst komen telkens dezelfde begrippen terug, met een hoofdletter geschreven. Deze begrippen zijn als volgt omschreven:
a   De Sprookjessmid: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: De Sprookjessmid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70514690

b   Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een activiteit laat verzorgen door De Sprookjessmid, dan wel met wie de De Sprookjessmid een Overeenkomst aangaat of daartoe in onderhandeling is.
c   Deelnemer: natuurlijk persoon die zich ingeschreven heeft voor en/of deelneemt aan een Workshop, een Individuele sessie of een Online Cursus.

d   Workshop: elke vorm van (creatief) groepswerk waaraan 2 of meer personen deelnemen, met als focus hun persoonlijke ontwikkeling.
e   Individuele sessie: een 1-op-1 afspraak tussen een Deelnemer en De Sprookjessmid, met accent op persoonlijke ontwikkeling in een coachende setting.
f   Online Cursus: digitale content, gemaakt door De Sprookjessmid, bedoeld voor zelfstudie.
g   Online Bijeenkomst: als een Workshop zoals bij 1.d maar dan online.

h   Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de De Sprookjessmid en Opdrachtgever, hoe ook genaamd, alsmede elke wijziging en aanvulling daarop en de (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan.
i   De Sprookjessmid: degene die gerechtigd is om uit naam van De Sprookjessmid Workshops en Individuele sessies te geven.
j   Documentatie: alle door De Sprookjessmid ontwikkeld of ter beschikking gesteld materiaal, zowel in tastbare als in digitale vorm en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Sprookjessmid en de Opdrachtgever en Deelnemer.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door De Sprookjessmid vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
2.4 Indien De Sprookjessmid niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat De Sprookjessmid het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3 – Online Cursus & Online Bijeenkomst 
3.1 Deelnemer wordt bij aanmelden expliciet verwezen naar deze Algemene Voorwaarden en gevraagd om akkoord te geven.
Uitsluitend de Online Cursus geldt als de gehele dienst; inbegrepen Individuele Online Sessies staan hier nadrukkelijk los van.
3.2 Deelnemer geeft bij inschrijving voor de Online Cursus akkoord op levering binnen de wettelijk geldende bedenktijd van 14 dagen. Deelnemer geeft bij aanmelden expliciet akkoord op directe toegang (binnen 24 uur) tot de Online Cursus én geeft aan afstand te doen van het herroepingsrecht zodra de toegang tot de volledige Online Cursus is geleverd.
3.3 Deelnemer behoudt onbeperkt toegang tot de Online Cursus voor ten minste 1 jaar, gerekend vanaf de datum waarop door De Sprookjessmid per mail aan Deelnemer toegang is verleend tot het online cursusmateriaal. Het recht op de inbegrepen Individuele Online Sessies vervalt na 1 jaar, gerekend vanaf diezelfde datum. Indien Deelnemer geen gebruik gemaakt heeft van (een deel van) de inbegrepen Individuele Online Sessies, geeft dit geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten van de Online Cursus.
3.4 Deelnemer schrijft zich in voor de Online Bijeenkomst, op de datum naar keuze. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien de gewenste datum vol zit, kan in overleg besloten worden tot een andere datum. Na voltooiing van de betaling, is de deelname definitief bevestigd.

Artikel 4 – Annulering en uitstel van een Workshop.
4.1 Opdrachtgever is gerechtigd deelname aan en/of een Workshop te annuleren onder de volgende voorwaarden:
– Annuleren tot vier weken voor aanvang van de Workshop: 25% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
– Binnen 4 tot 2 weken voor aanvang van de Workshop annuleren: 50% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
– Binnen 2 tot 1 week voor aanvang van de Workshop annuleren: 75% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
– Binnen 1 week voor aanvang van de Workshop annuleren: 100% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
Annulering van een Workshop dient per e-mail doorgegeven te worden.
4.2 Deelnemer is gerechtigd deelname aan een Workshop kosteloos te annuleren tot 1 week voor aanvang van de Workshop.
– Annuleren 6-4 dagen voor aanvang van de Workshop: 50% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.

– Annuleren 3-1 dag(en) voor aanvang van de Workshop: 75% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
– Annuleren op de dag zelf of niet op komen dagen: 100% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
4.3 Indien een Deelnemer of Opdrachtgever zich tijdens een Workshop terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten.

Artikel 5 – Annulering en uitstel van een Individuele sessie.
5.1 Deelnemer is gerechtigd de afspraak voor een Individuele sessie te annuleren onder de volgende voorwaarden:
– Annuleren tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Individuele sessie: geen vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
– Binnen 24 uur voor aanvang van de Individuele sessie annuleren of niet komen opdagen: 100% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
Annulering van een Individuele sessie dient uitsluitend telefonisch (Whatsapp/sms of bellen) of per e-mail doorgegeven te worden.
5.2 Indien een Deelnemer zich tijdens een Individuele sessie terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten.

Artikel 6 – Annulering en uitstel van een Workshop door De Sprookjessmid, uitsluiting Deelnemer
6.1 De Sprookjessmid is gerechtigd een Workshop te annuleren of deelname van één of meer Deelnemers aan een Workshop te weigeren, van welk recht De Sprookjessmid niet lichtvaardig gebruik zal maken. Indien dit gebeurt, hebben de betrokken Deelnemers recht op terugbetaling.
Recht op terugbetaling geldt niet wanneer De Sprookjessmid ter plekke een Workshop moet annuleren omdat Opdrachtgever heeft verzuimd een volwaardige workshopruimte te regelen (een niet volwaardige ruimte is bijv. een ruimte met een te kleine oppervlakte in verhouding tot het aantal deelnemers, of een ruimte met te veel obstakels).
6.2 De Sprookjessmid is gerechtigd een Deelnemer van verdere deelname aan een Workshop uit te sluiten, in geval van wangedrag van de Deelnemer of in geval van andere omstandigheden die een dergelijke uitsluiting rechtvaardigen. Uitsluiting om de hier bedoelde reden(en) geeft Opdrachtgever en Deelnemer geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten of enige schadevergoeding.

Artikel 7 – Prijzen en Betaling

7.1 De door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen zijn gespecificeerd in de Overeenkomst.
7.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer dient de door hem verschuldigde vergoedingen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door De Sprookjessmid aangegeven wijze zonder enige korting, verrekening of opschorting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3 Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer niet tijdig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, is de Sprookjessmid gerechtigd de betreffende Opdrachtgever en/of Deelnemer uit te sluiten van deelname aan een Workshop of Individuele sessie of de uitvoering van haar verplichtingen ter zake op te schorten.

Artikel 8 – Overmacht
8.1 De Sprookjessmid is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; natuurrampen; terrorisme; rellen; epidemieën; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte van de natuurlijke persoon die namens De Sprookjessmid de overeenkomst uitvoert; verkeersbelemmeringen; oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; computerinbraak; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.
8.2 Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door De Sprookjessmid ingeschakelde derde partij.
8.3 In geval van overmacht wordt de nakoming door De Sprookjessmid van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder dat De Sprookjessmid tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.
Dit geeft Opdrachtgever zijnde een bedrijf niet het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden of kosteloos te annuleren. In een dergelijk geval is De Sprookjessmid bevoegd de overeenkomst op een dergelijke wijze aan te passen, zodat uitvoering wel mogelijk is. Maakt de Opdrachtgever kenbaar dat hij niet akkoord gaat met de gewijzigde vorm van uitvoering, dan wordt de uitvoering van de overeenkomst in overleg verplaatst naar een ander tijdstip waarop uitvoering weer mogelijk is. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de verplaatsing en de overeenkomst annuleert, dan worden overeenkomstig artikel 4.1 annuleringskosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 De Sprookjessmid aanvaardt enkel aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor schade, voor zover deze schade door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat. 
9.2 In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan €5.000,– per schadetoebrengende gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9.3 Iedere verdergaande aansprakelijkheid van De Sprookjessmid dan in dit artikel voorzien, is uitgesloten. De Sprookjessmid aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfsschade of schade wegens gederfde winst.
9.4 Iedere vordering jegens De Sprookjessmid, behalve die welke door De Sprookjessmid zelf is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid
10.1 Alle informatie waarvan De Sprookjessmid bij de uitvoering van een Overeenkomst kennis neemt, wordt door haar als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
10.2 De Sprookjessmid rapporteert niet aan derden over Deelnemers.
10.3 Het maken van foto’s, films of geluidopnames tijdens Workshops en Individuele sessies is voor Opdrachtgevers en Deelnemers nadrukkelijk verboden. Ook De Sprookjessmid zelf zal nimmer foto’s, films of geluidsopnames maken tijdens Workshops en/of Individuele sessies, tenzij vooraf met betrokkenen anders overeengekomen en elke betrokkene schriftelijk of mondeling toestemming gegeven heeft.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom
11.1 Alle intellectuele (eigendoms)rechten op de door De Sprookjessmid uitgegeven materialen,  in tastbare en digitale vorm (“Documentatie”) berusten bij De Sprookjessmid, tenzij op de Documentatie een derde als rechthebbende is aangegeven.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Sprookjessmid, is het Opdrachtgever en/of Deelnemer niet toegestaan de aan hem ter beschikking gestelde Documentatie te wijzigen, te kopiëren of in enigerlei vorm aan derden ter beschikking te stellen of ter inzage te geven.