Dit is de basis van onze samenwerking. Neem het goed door.

Artikel 1 – Definities.
In de tekst komen telkens dezelfde begrippen terug, met een hoofdletter geschreven. Deze begrippen zijn als volgt omschreven:
1.1 Workshop: elke vorm van (creatief) groepswerk waaraan 2 of meer personen deelnemen, met als focus hun persoonlijke ontwikkeling.
1.2 Individuele sessie: een 1-op-1 afspraak tussen een Deelnemer en De Sprookjessmid, met accent op persoonlijke ontwikkeling in een coachende setting.
1.3 Online Cursus: digitale content, gemaakt door De Sprookjessmid, bedoeld voor zelfstudie.
1.4 Online Bijeenkomst: als een Workshop maar dan online.
1.4 Deelnemer: natuurlijk persoon die zich ingeschreven heeft voor en/of deelneemt aan een Workshop, een Individuele sessie of een Online Cursus.
1.5 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een Workshop laat verzorgen door De Sprookjessmid, dan wel met wie de De Sprookjessmid een Overeenkomst aangaat of daartoe in onderhandeling is.
1.6 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de De Sprookjessmid en Opdrachtgever, hoe ook genaamd, alsmede elke wijziging en aanvulling daarop en de (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan.
1.7 De Sprookjessmid: degene die gerechtigd is om uit naam van De Sprookjessmid Workshops en Individuele sessies te geven.
1.8 Documentatie: alle door De Sprookjessmid uitgegeven materialen, zowel in tastbare als in digitale vorm. 

Artikel 2 – Online Cursus (zelfstudie) & Online Bijeenkomst 
2.1 Deelnemer wordt bij aanmelden expliciet verwezen naar deze Algemene Voorwaarden en gevraagd om akkoord te geven.
Uitsluitend de Online Cursus geldt als de gehele dienst; eventuele Individuele Online Sessies staan hier nadrukkelijk los van.
2.2 Deelnemer geeft bij inschrijving voor de Online Cursus akkoord op levering binnen de wettelijk geldende bedenktijd van 14 dagen.
Deelnemer krijgt na inschrijving en betaling binnen 24 uur toegang tot de gehele Online Cursus. Er wordt (handmatig) een account aangemaakt en Deelnemer krijgt op het opgegeven e-mailadres de persoonlijke inloggegevens en verdere instructies toegestuurd.
2,3 Deelnemer geeft bij aanmelden expliciet akkoord op directe toegang (binnen 24 uur) tot de Online Cursus én geeft aan afstand te doen van het herroepingsrecht zodra de toegang tot de volledige Online Cursus is geleverd.
2.4 Deelnemer schrijft zich in voor de Online Bijeenkomst, op de datum naar keuze. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien de gewenste datum vol zit, kan in overleg besloten worden tot een andere datum.
2.5 Inschrijvers krijgen een link toegestuurd naar waar de iDealbetaling verricht kan worden. Na voltooiing van de betaling, is de deelname definitief bevestigd.

Artikel 3 – Annulering en uitstel van een Workshop.
3.1 Opdrachtgever is gerechtigd deelname aan en/of een Workshop te annuleren onder de volgende voorwaarden:
– Annuleren tot vier weken voor aanvang van de Workshop: geen vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
– Binnen 4 tot 2 weken voor aanvang van de Workshop annuleren: 50% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
– Binnen 2 tot 1 week voor aanvang van de Workshop annuleren: 75% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
– Binnen 1 week voor aanvang van de Workshop annuleren: 100% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
Annulering van een Workshop dient uitsluitend per e-mail of per aangetekende post doorgegeven te worden.
3.2 Deelnemer is gerechtigd deelname aan een Workshop kosteloos te annuleren tot 1 week voor aanvang van de Workshop.
– Annuleren 6-4 dagen voor aanvang van de Workshop: 50% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.

– Annuleren 3-1 dag(en) voor aanvang van de Workshop: 75% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
– Annuleren op de dag zelf of niet op komen dagen: 100% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
3.3 Indien een Deelnemer of Opdrachtgever zich tijdens een Workshop terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten.

Artikel 4 – Annulering en uitstel van een Individuele sessie.
4.1 Deelnemer is gerechtigd de afspraak voor een Individuele sessie te annuleren onder de volgende voorwaarden:
– Annuleren tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Individuele sessie: geen vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
– Binnen 24 uur voor aanvang van de Individuele sessie annuleren of niet komen opdagen: 100% vergoeding aan De Sprookjessmid verschuldigd.
Annulering van een Individuele sessie dient uitsluitend telefonisch (Whatsapp/sms of bellen) of per e-mail doorgegeven te worden.
4.2 Indien een Deelnemer zich tijdens een Individuele sessie terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten.

Artikel 5 – Annulering en uitstel van een Workshop door De Sprookjessmid, uitsluiting Deelnemer
5.1 De Sprookjessmid is gerechtigd een Workshop te annuleren of deelname van één of meer Deelnemers aan een Workshop te weigeren, van welk recht De Sprookjessmid niet lichtvaardig gebruik zal maken. Indien dit gebeurt, hebben de betrokken Deelnemers recht op terugbetaling.
Recht op terugbetaling geldt niet wanneer De Sprookjessmid ter plekke een Workshop moet annuleren omdat Opdrachtgever heeft verzuimd een volwaardige workshopruimte te regelen (een niet volwaardige ruimte is bijv. een ruimte met een te kleine oppervlakte in verhouding tot het aantal deelnemers, of een ruimte met te veel obstakels).
5.2 De Sprookjessmid is gerechtigd een Deelnemer van verdere deelname aan een Workshop uit te sluiten, in geval van wangedrag van de Deelnemer of in geval van andere omstandigheden die een dergelijke uitsluiting rechtvaardigen. Uitsluiting om de hier bedoelde reden(en) geeft Opdrachtgever en Deelnemer geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 6 – Prijzen en Betaling

6.1 De door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen zijn gespecificeerd in de Overeenkomst.
6.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer dient de door hem verschuldigde vergoedingen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door De Sprookjessmid aangegeven wijze zonder enige korting, verrekening of opschorting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3 Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer niet tijdig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, is de Sprookjessmid gerechtigd de betreffende Opdrachtgever en/of Deelnemer uit te sluiten van deelname aan een Workshop of Individuele sessie of de uitvoering van haar verplichtingen ter zake op te schorten.

Artikel 7 – Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
7.1 In geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming door De Sprookjessmid van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder dat De Sprookjessmid tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.
7.2 Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop De Sprookjessmid geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbare tekortkoming(en) aangemerkt: ziekte van De Sprookjessmid of een andere De Sprookjessmid betreffende omstandigheid waardoor zij geen Workshop kan geven, onbereikbaarheid van de locatie alwaar een Workshop wordt gegeven en niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens De Sprookjessmid op zich heeft genomen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 De Sprookjessmid aanvaardt enkel aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor schade, voor zover deze schade door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
8.2 In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan €5.000,– per schadetoebrengende gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
8.3 Iedere verdergaande aansprakelijkheid van De Sprookjessmid dan in dit artikel voorzien, is uitgesloten. De Sprookjessmid aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfsschade of schade wegens gederfde winst.
8.4 Iedere vordering jegens De Sprookjessmid, behalve die welke door De Sprookjessmid zelf is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid
9.1 Alle informatie waarvan De Sprookjessmid bij de uitvoering van een Overeenkomst kennis neemt, wordt door haar als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
9.2 De Sprookjessmid rapporteert niet aan derden over Deelnemers.
9.3 Het maken van foto’s, films of geluidopnames tijdens Workshops en Individuele sessies is voor Opdrachtgevers en Deelnemers nadrukkelijk verboden. Ook De Sprookjessmid zelf zal nimmer foto’s, films of geluidsopnames maken tijdens Workshops en/of Individuele sessies, tenzij vooraf met betrokkenen anders overeengekomen en elke betrokkene schriftelijk of mondeling toestemming gegeven heeft.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom
10.1 Alle intellectuele (eigendoms)rechten op de door De Sprookjessmid uitgegeven materialen,  in tastbare en digitale vorm (“Documentatie”) berusten bij De Sprookjessmid, tenzij op de Documentatie een derde als rechthebbende is aangegeven.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Sprookjessmid, is het Opdrachtgever en/of Deelnemer niet toegestaan de aan hem ter beschikking gestelde Documentatie te wijzigen, te kopiëren of in enigerlei vorm aan derden ter beschikking te stellen of ter inzage te geven.

Groningen, maart 2018.
Laatste herziening: maart 2021.
www.desprookjessmid.nl

KvK: 70514690

Met dank aan de Storytelling Academy.